B03936Tworzymy profesjonalny zespół specjalistów przygotowanych do świadczenia usług w zakresie szkoleń, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.

Nasi specjaliści zdobywali doświadczenie podczas wdrażania projektów finansowanych z funduszy i programów przedakcesyjnych: PHARE 2001, 2002, 2003, Spójność Społeczno-Gospodarcza, Rozwój Zasobów Ludzkich, a następnie – po wejściu Polski do Unii Europejskiej – przy realizacji 
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programów: 

– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 

– Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, 

– Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,

– Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL.

Obecnie realizujemy projekty w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy ze stowarzyszeniem Forum Pracodawców w Kielcach