mb-recycling-logoZakłady należące do MB Recycling specjalizują się w przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sortowaniu baterii przenośnych oraz recyklingu baterii alkalicznych i cynkowo–węglowych. Funkcjonowanie firmy zgodnie z najwyższymi standardami i normami potwierdzone jest uzyskaniem w 2012 r. certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001:2004.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) w MB Recycling obejmuje działania kierowane do różnych grup interesariuszy.

Główne obszary działalności spółki MB Recycling to:

-edukuje polskie społeczeństwo w zakresie prawidłowego postępowania z elektrycznymi śmieciami czy zużytymi bateriami, a także szkodliwości substancji toksycznych, jakie znajdują się w tych odpadach; w celu budowania świadomości ekologicznej powołano Fundację Odzyskaj Środowisko, która prowadzi większość działań edukacyjnych w imieniu MB Recycling

-wspiera finansowo osoby potrzebujące środków na leczenie, a także inicjatywy lokalne dotyczące promocji zdrowia, sportu czy kultury

-spółka jest otwarta dla najmłodszych – MB Recycling nieodpłatnie przekazuje sprzęt elektryczny dla placówek oświatowych, często także gości w swoich Zakładach szkolne wycieczki, w ramach edukacji u źródła.

Promowanie idei recyklingu, ponownego użycia, wdrażanie w życie idei gospodarki cyrkulacyjnej to podstawowe cele spółki. Szczególna dbałość o ekologię w MB Recycling, znajduje odzwierciedlenie w następujących działaniach:

-stworzenie i funkcjonowanie systemu zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI, co prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów elektrycznych zalegających w domach czy też trafiających do miejsc nie przeznaczonych na te rodzaje odpadów,

-realizacji procesów przetwarzania w MB Recycling prowadzonych zgodnie z normą ISO 14001:2004 (System Zarządzania Środowiskowego),

-edukacji ekologicznej – MB Recycling prowadzi działania edukacyjne w myśl hasła Świadomość i Możliwość (tj. łączenie działań budujących świadomość z realną możliwością zbiórki odpadów w sposób selektywny), które to hasło, swoje odzwierciedlenie znalazło w powołanej przez spółkę Fundacji Odzyskaj Środowisko; obecnie zarówno MB Recycling jak i Fundacja inicjują wiele projektów edukacyjnych czy też angażują się w projekty partnerskie.