wsheLogoSmall1Zasadniczą misją wyższej szkoły zawodowej jest tworzenie szansy zdobycia wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy tego pragną.

Ważnym zadaniem Uczelni jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, aby zdobyte wykształcenie dało podstawę zarówno dla pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy, jak i dalszej edukacji.

Działania naukowo-badawcze będą się więc koncentrować wokół następujących zagadnień:

Doskonalenie procesu dydaktycznego,

Poszerzenie oferty dydaktycznej – jej aktualizacja i dostosowywanie do potrzeb środowiska i rynku pracy,

Rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej.

Z tak sformułowanych celów badawczych wynikają następujące zamierzenia:

Systematyczne badania ewaluacyjne procesu dydaktycznego – tak jego przebiegu jak i efektywności,

Umożliwienie pracownikom dydaktycznym udziału w konferencjach naukowych i metodycznych /delegowanie/.

Stwarzanie możliwości podejmowania przez pracowników dydaktycznych badań naukowych, zgodnych z zainteresowaniami i realizowaną problematyką zajęć dydaktycznych /finansowanie/.

Zorganizowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Centrum Informacji Zawodowej i Promocji Absolwentów. Które to placówki, poza swymi funkcjami statutowymi, pełnić będą rolę swoistego terenu badań naukowych tak dla pracowników jak i studentów piszących prace licencjackie.

Mobilizowanie pracowników do włączania się w prace zespołów badawczych, eksperckich, powoływanych i seminariów naukowych.

Organizacja konferencji metodycznych i seminariów naukowych.

Nawiązywanie współpracy z innymi uczelniami wyższymi.

Organizacja na terenie Szkoły wykładów naukowych zaproszonych gości.

Finansowanie druku materiałów pokonferencyjnych, skryptów i podręczników.

Strategia rozwoju uczelni

W obliczu powszechnego zjawiska migracji młodych ludzi do dużych miast, zasadniczą misją szkoły jest stworzenie ośrodka kulturotwórczego miasta i regionu. Istotnym staje się stworzenie szansy zdobycia wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy tego pragną. Ważnym zadaniem Uczelni jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, aby zdobyte wykształcenie dało podstawę zarówno dla pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy, jak i dla dalszej edukacji