Prosimy o wydrukowanie oraz wypełnienie poniższego oświadczenia:


Oświadczenie.pdf

Skan oświadczenia można wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego, lub na adres email: sekretariat@wirtuozbiznesu.eu 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi, w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 19, 25-307 Kielce.
 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pod adresem siedziby
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

udział w plebiscycie „Wirtuoz Biznesu” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), bądź́ z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; np. dochodzenie roszczeń́, kontakty służbowe,), a ponad to:

 • obrona praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonywanie umowy przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości) (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • cele archiwizacyjne (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • marketing bezpośredni usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • zapobieganie oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO).
 1. Odbiorcami danych przetwarzanych mogą być:
 • podmiotom uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu,
 • podmioty, którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. osobom realizującym zajęcia, prowadzącym konsultacje.
 • podmiotom, które realizują na rzecz Spółki usługi księgowe, rachunkowo- podatkowe;
 • podmiotom, które realizują na rzecz Spółki usługi związane z technologią informacyjną (IT) i usługi informatyczne;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub usługi kurierskie,
 • podmiotom współpracującym z Spółką przy wykonywaniu przez Spółkę usług prawnych;
 • pracownikom, współpracownikom, partnerom, zleceniobiorcą, wykonawcą i podwykonawcą Spółki w celu realizacji przez nich obowiązków.
 1. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w plebiscycie nagrody „Wirtuoz Biznesu” i skorzystanie z usług Spółki.

Formularz zgłoszeniowy  Osoba do kontaktu:

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, ustawą z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144 poz. 1204 oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2004 r. nr 171, poz. 1800).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej m.in. o kolejnych szkoleniach, promocjach i kodach rabatowych, wysłanej przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne z siedzibą w Kielcach (25-305) ul. Wesoła 19 lok.3 zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)